(1)
Fu, L.; Zhang, H.; Zheng, Y.; Zhang, H.; Liu, Q. An Electroanalytical Method for Brewing Vinegar Authentic Identification. rmiq 2019, 19, 803-812.